จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการ 3,500 บาท

ประมาณการ ค่าใช้จ่ายทั้งหด สำหรับเงินทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนไม่เกิน 1 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาท
ค่าบริการจดทะเบียน (ไม่รวมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 3,500
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี (ฟรี) – 0 –
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าต้องการ) 1,000
ค่าตราประทับ (ท่านทำเอง – ไม่คิดเงิน) 500
บวก ค่าธรรมเนียม จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,500
(กรณี ต่างจังหวัด บวกค่าเดินทาง) —————
รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,500
==========

 

สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 1. การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน
 2. จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน สามารถลงทุนด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้
 3. กำหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกว่า“วัตถุที่ประสงค์”
 4. การแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น)
 5. สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนร่วมกันไม่ได้(ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน)
 6. ให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องจัดทำดวงตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน
ข้อมูลที่ใช้สำหรับจดทะเบียน
 1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน
 2. วัตถุประสงค์ของห้าง
 3. ทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
 4. ชื่อ ที่อยู่อายุสัญชาติอาชีพ ยี่ห้อและสิ่งที่นำมาลงหุ้น
 5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด)
 6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
 7. ดวงตราสำคัญของห้าง(ตรายาง)
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
 1. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการ 3,500 บาท

ประมาณ การค่าใช้จ่าย รวม ค่าธรรมเนียมและบริการ

ประเภท จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ รวม ทั้งสิ้น
1. เปลี่ยน ชื่อห้างหุ้นส่วน และตราประทับ 960 + 3,500 4,460
2. เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน / ย้ายที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วน 760 + 3,500 4,260
3. เปลี่ยนวัตถุประสงค์ / เปลี่ยนประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน 760 + 3,500 4,260
4. เปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน / หุ้นส่วนผู้จัดการ 760 + 3,500 4,260
5. เพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน 760 + 3,500 4,260
สิ่งที่ต้องทราบก่อนจดทะเบียนแก้ไข รายการเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 1. การจดทะเบียนแก้ไข รายการเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
 2. หุ้นส่วนผู้จัดการที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ที่จะทำการแก้ไข
 3. การยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่(ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการส่วนกลาวได้)
 4. การจดทะเบียนแก้ไข รายการเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีผลผูกพันธ์บุคคลภายนอกต่อเมื่อได้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
 5. การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไข รายการเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อนายทะเบียนสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปดำเนินการแทนได้
เอกสารที่ต้องใช้เบื่องต้น
 1. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
 2. สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนผู้จัดการ

ติดต่อ นารา การบัญชี และ บริษัท กฎหมายนารา จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
Line ID: nara53

อีเมล์: info@53ac.com ;
CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

แผนที่ https://goo.gl/maps/ENvPyxwhdUJ1MAKn7

ความหมายของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำการค้าร่วมกัน เพื่อแสวงหากำไร และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจำนวนเงิน

ห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ
  หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดจะมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียน ถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว
  • ห้างหุ้นส่วนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย
  • สำหรับชื่อห้างหุ้นส่วน ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย หรือ เอกสารอย่างอื่นที่ใช้ในธุรกิจของห้างหุ้นส่วน ต้องมีคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ประกอบชื่อ ถ้าใช้เป็นอักษรต่างประเทศ ต้องใช้คำที่มีความหมายว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ประกอบชื่อ เช่น ถ้าใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องมีคำว่า “Registered Ordinary Partnership” หรือ “Limited Partnership” ประกอบชื่อ เป็นต้น ถ้าไม่จัดทำมีความผิด ปรับ ห้างหุ้นส่วนไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของห้างหุ้นส่วนที่สามารถติดต่อได้

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

เมื่อห้างหุ้นส่วนจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชื่อของ ห้างหุ้นส่วน ตัวผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา วัตถุประสงค์ ตราของห้างหุ้นส่วน รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องตกลง ให้ความยินยอมด้วยกันทุกคน แล้วให้หุ้นส่วนผู้จัดการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมรายการที่เปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินสองหมื่นบาท

 

เราบริการทั่วประเทศ เปิดห้างหุ้นส่วน บริการทั้ง จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยเดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน ท่านมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจ ปัญหา โดยได้วางแผน และสร้างระบบเพื่อป้องกัน  และทีมงานเรายังคงมุ่งมั่น ทำอย่างอย่างจริงจัง ตลอดมา

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ชื่อและหมายเลขผู้สอบบัญชี

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐบาล อย่างน้อย 500 บาท

(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ลายมือชื่อทนายรับรอง

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลของรัฐ อย่างน้อย 500 บาท
(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา) คลิ๊กที่นี้

QA

Q1 - ที่อยู่ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จะใช้คอนโดมิเนี่ยม ได้ไหมคะ พอดียังทำงานประจำ แต่อยากเปิดห้างหุ้นส่วน และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยคะ

นาราการบัญชี – คอนโดมินเียม ใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กรณีของคุณถ้ายืนยันว่าต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้ครับ

เพิ่มเติม - ห้างหุ้นส่วน มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่จดทะเบียนภาษีมุลค่าเพิ่ม หากไม่เข้าเงื่อนไข ข้อใด ข้อหนึ่ง ตามด้านล่างนี้

 1. บริษัทมีรายได้ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาท ต่อปี
 2. บริษัทเป็นคู่ค้า กับหน่วยงานภาครัฐ
 3. ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการกับบริษัท บังคับ ให้บริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ต้องการขอ ใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว

อนึ่ง ขอให้ข้อสังเกตุว่า  การไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะการออกใบเสร็จรับเงินห้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย มาตรา 105 ทวิ

Q2
Q3
Q4