ปิดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ชำระบัญชี – บริการทั่วประเทศ

ค่าบริการ 13,000 บาท

 • กรณียกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเพิ่ม 2,000 บาท
 • ครอบคลุม บริการจัดทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบ นำยื่นต่อหน่วยงาน ราชการ (กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ เคลียร์ภาษีที่กรมสรรพากร
ประมาณ การค่าใช้จ่าย และ ขอบเขตบริการ ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2562 (งบเลิก)
( ครอบคลุม จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี กระทบยอดและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นพร้อมนำยื่นหน่วยงานราชการ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี)
5,000.00
ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเพิ่ม 1,000 บาท) 8,000.00
ค่าลงโฆษณา (บางราย อาจไม่จำเป็นต้องลงโฆษณา) – 0 –
ค่าธรรมเนียม 1,260.00
_________
รวม 14,260.00
==========

 

เอกสารที่ต้องเตรียม (ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร เรามีทางออกให้ท่าน)

1. สำเนาแบบ ภ.พ. 20 1 ชุด* (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาแบบ ภ.พ. 01 , 01.1 1 ชุด* (พร้อมตัวจริง)
3. สำเนาแบบ ภ.พ. 09 (ถ้ามี)* (พร้อมตัวจริง)
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
5. สำเนาแบบพร้อมใบเสร็จ ภ.พ. 30 2 ปีย้อนหลังพร้อมปีปัจจุบัน
6. สำเนาแบบพร้อมใบเสร็จ ภงด. 50,51 พร้อมงบการเงิน 2 ปีย้อนหลัง- ปีปัจจุบัน
7. สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 3,53 พร้อมใบเสร็จรับเงิน 2 ปีย้อนหลัง – ปีปัจจุบัน
8. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร (ถ้ามี)/สำเนา Bank Statement (ถ้ามี)
9. รายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือเช่น Stock Card /เอกสารการรับ – จ่าย Stock Card
10. สัญญาต่างๆที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
11. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (บริษัทหักจากผู้อื่น) หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ที่บริษัทถูกหัก)
12. รายงานภาษีซื้อ – ขาย / ใบกำกับภาษี ซื้อ – ขายของปีปัจจุบันที่ทำบัญชี
13. แบบ ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. อื่นๆของปีปัจจุบันที่ทำบัญชี
14. งบทดลองปีก่อน
15. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งรับ – จ่ายรวมถึงใบแจ้งหนี้และอื่นๆ
16. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
17. สำเนา หส.2 (ไม่เกิน 6 เดือน)
**เอกสารตามข้อ 1-3 หากเอกสารหาย จะต้องดำเนินการแจ้งความและใช้ใบแจ้งความแทน**

การเลิกและชำระบัญชี

เมื่อมีความประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทำข้อตกลงเลิกร่วมกันเพื่อกำหนดวันที่ต้องการเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อทำหน้าที่ชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของห้างหุ้นส่วน จากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีในการดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดทำคำขอไปยื่นจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
  และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่าห้างหุ้นส่วนเลิกกัน พร้อมกับส่งจดหมาย ลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคน
  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินแปดหมื่นบาท
 2. จัดทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
  แล้วเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อรับรองให้ผู้ชำระบัญชีเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไป หรือ จะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่ และอนุมัติงบการเงิน
  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 3. ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีใหม่ หรือแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี หรือแก้ไขที่ต้องสำนักงานของผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้วย การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี หรือแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี ต้องไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนตัวหรือวันลงมติ
  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 4. จัดทำรายงสนการชำระบัญชียื่นต่อนายทะเบียนทุก 3 เดือน เพื่อแสดงความเป็นไปของบัญชีที่ชำระอยู่ และรายงานนี้ต้องเปิดเผยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน และเจ้าหนี้สามารถตรวจดูได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมด้วย
  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท
  แต่หากการชำระบัญชีต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุม ผู้เป็นหุ้นส่วนในเวลาทุกสิ้นปีนับแต่วันที่เริ่มทำการชำระบัญชีและทำรายงาน ต่อที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไร พร้อมทั้งบอกให้ทราบความเป็นไปของบัญชี โดยละเอียด
  ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ทำรายงาน หรือไม่แถลงมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 5. เมื่อผู้ชำระบัญชีได้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทำรายงานสรุปการดำเนินการชำระบัญชีตั้งแต่ต้น แล้วเรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอ รายงานและชี้แจงกิจการต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติรายงานนั้นแล้วให้ จัดทำคำขอไปยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม อนุมัติรายงาน ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้วถือว่าการชำระบัญชีสิ้นสุดลง และห้างหุ้นส่วนนั้น ย่อมสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล
  ถ้าไม่เรียกประชุม ไม่ทำรายงาน ไม่ชี้แจง หรือละเลยไม่ไปจดทะเบียนมีความผิด ปรับ
  • ผู้ชำระบัญชี ไม่เกินห้าหมื่นบาท

QA - ถามตอบ เรื่อง ปิดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ ชำระบัญชี

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11